Фрукти Ягоди Горіхи

Зерно Шрот Макуха

Продукти харчування

Саджанці Розсада

Посівмат Насіння

Добрива Грунт Гній

Препарати ЗЗР

Все для тварин

Земля Нерухомість

Все для господарства

Паливо та ПММ

Шини Диски

Акумулятори

Вантажівки та причепи

Спецтехніка

Сільгосп техніка

Різна техніка

Робота

Договір оферта

ДОГОВІР ОФЕРТА

Цей документ є пропозиція (оферта) інтернет ресурсу Укагро (адреса в мережі інтернет https://ukagro.com.ua/), іменоване в подальшому « Укагро » укласти з будь-якою особою, яка відгукнеться, Угода про надання платних послуг (далі - Угода) на умовах зазначених нижче .

1. Загальні положення

1.1. Предметом Угоди є оплатне надання Укагро продавцеві послуг з просування оголошення на сайті.

1.2. Надання послуг користувачеві направлено на те, щоб зробити оголошення продавця більш помітним для інших користувачів, перш за все для потенційних покупців товарів або послуг.

1.3. Невід'ємною частиною цієї угоди є Угода користувача, розміщена в мережі «Інтернет» за адресою: https://ukagro.com.ua/uhoda-korystuvacha-p41в розділі « Угода користувача » вказана угоду користувача є обов'язковим і підлягає виконанню обома сторонами цієї Угоди.

2. Порядок надання послуг

2.1. Послуги за цим договором виявляються на сайті Укагро шляхом їх замовлення через Особистий кабінет . Для того, щоб керувати розміщенням і просуванням оголошень за допомогою Особистого кабінету, Користувач повинен пройти процес реєстрації на сайті в мережі« Інтернет », розташованому за адресою: https://ukagro.com.ua/user/register?move=login вибравши потрібну категорію. Реєстрація являє собою сукупність дій Користувача, що включають надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми.

2.2. Просування оголошення здійснюється шляхом вибору Продавцем на Сайті певного виду послуг:

- послуга « Преміум-оголошення »

- послуга « Підняття оголошення в пошуку »

- послуга « Виділення оголошення ».

Доступні для Продавця види послуг, а також їх опис, вартість, умови та порядок їх надання містяться в мережі «Інтернет» за наступною адресою: https://ukagro.com.ua/user/items

2.3. Умовою надання послуг за цією Угодою є внесення Продавцем передоплати в розмірі 100% в порядку, встановленому в розділі 3 цієї Угоди.

2.4. Виконання послуги Укагро здійснює шляхом особистої або автоматичної активації послуги щодо обраного Продавцем Оголошення в порядку, зазначеному в описі послуг.

2.5. У разі, якщо протягом п'яти календарних днів Адміністратор не отримає від Користувача мотивовані претензії щодо надання послуг за цією Угодою, послуги вважаються наданими Укагро належним чином.

2.6. У разі отримання Укагро від Користувача мотивованих заперечень щодо якості (чи інших параметрів) наданих додаткових (платних) послуг, Укагро вправі надати Користувачеві додаткові послуги, пов'язані з додатковим розміщенням і / або просуванням оголошень Продавця.

3. Розрахунки

3.1. Вартість послуг щодо Угоди визначається Укагро в односторонньому порядку і вказується на Сайті.

3.2. Послуги щодо Угоди надаються Продавцю на умовах попередньої оплати: Користувач робить авансовий платіж в розмірі 100% від загальної вартості замовлених послуг.

3.3. Розрахунки між Сторонами здійснюються через електронну платіжну систему. За згодою Сторін розрахунки можуть здійснюватися будь-яким іншим способом, що не були заборонені чинним законодавством України.

3.4. Зобов'язання Укагро по оплаті послуг за Угодою вважаються виконаними в момент зарахування грошових коштів на рахунок Укагро в платіжній системі. Зачислені грошові кошти автоматично відображаються в Особистому кабінеті Продавця.

3.5. У тому випадку, якщо Продавець сплатив просування Оголошення і просування було застосоване до Оголошення, а дане оголошення не пройшло модерацію або було заблоковано або відхилено в порядку Правил користування (зазначеного в пункті 1.3 цієї Угоди) послуга вважається наданою і оплачені за Угодою кошти Продавцю не повертаються.

3.6. Грошові кошти не використані (Не витрачені) на будь-які послуги з аккаунта (Особистого кабінету) Продавцеві не виводяться і поверненню не підлягають. При цьому гарантоване зберігання балансу (останку не витрачених коштів) на акаунті зберігається протягом усього часу існування аккаунта Користувача.

4. Розірвання угоди

Угода може бути розірвана:

- За згодою Сторін в будь-який час.

- За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Угоди за умови письмового повідомлення іншої Сторони за адресою електронної пошти адміністратора, вказаною на Сайті ( контакти, зворотний зв'язок ), а Продавцем в своєму Особистому кабінеті .

5. Обстоятельства непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності друг перед другом за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором у випадках, встановлених законодавством, зокрема, при виникненні обставин непереборної сили (форс-мажорних), тобто надзвичайних і невідворотних в момент настання терміну виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором .

5.2. До вищевказаних (форс-мажорних) обставин належать такі події: стихійні лиха природного характеру (землетруси, повені, пожежі, снігові замети тощо), страйки, диверсії, заборонні і обмежувальні заходи органів державної влади, а також інші, визнані такими судом.

5.3. Про настання обставин непереборної сили Сторони повідомляють одна одну протягом 10-ти днів з моменту їх виникнення. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально засвідчено повноважними на те органами державної влади. Засвідчує документ додається до письмового повідомлення, який направляється на адресу електронної пошти, вказаною Видавцем в Особистому кабінеті . при відсутності повідомлення (так само як і при простроченні повідомлення), що засвідчує документа, Сторона, їх отримує, має право не брати до уваги наступ форс-мажорних обставин за умови пред'явлення претензій (позовів) до іншої Сторони, в зв'язку з неналежним виконанням умов Договору.

5.4. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором, за відсутності заперечень з іншого боку, може бути перенесений на термін дії обставин непереборної сили, але не більше 2-х місяців.

6. Змінення угоди

6.1. Укагро має право в односторонньому порядку в будь-який момент внести зміни в умови цієї Угоди.

6.2. Нова редакція Угоди вступає в силу і починає діяти з моменту розміщення Угоди або змін до нього в мережі «Інтернет» за адресою: https://ukagro.com.ua/uhoda-korystuvacha-p41 , якщо інше не передбачено в новій редакції Угоди або не вказано додатково при його розміщенні за названою адресою.

6.3. Користувач вважається поінформованим про зміну Угоди з моменту розміщення в мережі «Інтернет» нової редакції Угоди або змін до нього в порядку, зазначеному в пункті 6.2 Угоди.

7. Застосовне право і можливість розв'язання спорів

7.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

7.2. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути за цією Угодою та / або в зв'язку з його виконанням, вирішуються в претензійному порядку.

7.3. У разі недосягнення згоди в претензійному порядку, спір підлягає вирішенню в судовому в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1. Укагро не гарантує відсутності помилок і збоїв при розміщенні та просуванні оголошень, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. При цьому Укагро зобов'язується вживати всіх залежних від нього зусилля для усунення виникаючих збоїв і помилок, що виникають при роботі Оголошення, залежно від обставин, що залежать від Укагро .

8.2. Укагро має право тимчасово припинити надання Продавцю послуг щодо Угоди з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

8.3. Укагро має право призупинити надання послуг щодо Угоди та / або достроково відмовитися від виконання Угоди в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Продавця в випадках порушення останнім зобов'язань та / або гарантій, прийнятих відповідно до Угоди.

8.4. Угода вважається укладеною з моменту акцепту оферти Продавцем і діє протягом 1 року.

9. Акцепт оферти і укладення угоди

9.1. Продавець виробляє Акцепт оферти при проходженні процедури реєстрації в порядку, передбаченому в п. 2.1 Угоди.

9.2. Акцепт повинен бути повним і беззастережним.

9.3. Угода про надання платних послуг, що укладається між Укагро і Продавцем, є публічним договором приєднання.

10. Срок дії і зміна умов оферти

10.1. Укагро має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту.

 

Угода користувача

Створити акаунт

У вас більше запитань? Зв'яжіться з нами